http://mupabuu.net/images/headmupa.jpg

Site Menuhttp://mupabuu.net/icon/iconthai.GIF  http://mupabuu.net/icon/iconengland.gif
สำนักงานคณบดี
 
ข้อมูลสำหรับบุคลากร
ขั้นตอนการติดต่อประสานงาน

  • การเงิน
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807

©Copyright by mupabuu.net | Webmaster : mupaburapha@gmail.com