http://mupabuu.net/images/headmupa.jpg

Site Menuhttp://mupabuu.net/icon/iconthai.GIF  http://mupabuu.net/icon/iconengland.gif
ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

 •   การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
                และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559
           
 •   ข้อมูลประกอบการเขียนเสนอวิจัยตามแบบ วช แบ่งสาขาวิชาการของ oecd
           
 •   กำหนดการขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้
                และข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์
                พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
           
 •   ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
                กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบที่ 2
 •   ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

           
 •   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
                และเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร
           
 •   ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัย จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)
           

 •   ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
                ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

           

 •   การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
                ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559

            •   ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11"
                ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
           
 •   ขอประชาสัมพันธ์ "NSTDA Chair Professor", "PTT NSTDA Chair Professor" และ "ทุนนักวิจัยแกนนำ"
                ประจำปี 2558

 

 

 


คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807

©Copyright by mupabuu.net | Webmaster : mupaburapha@gmail.com