http://mupabuu.net/images/headmupa.jpg

Site Menuhttp://mupabuu.net/icon/iconthai.GIF  http://mupabuu.net/icon/iconengland.gif
ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ

ดนตรีและการแสดงนิพนธ์ (ระดับปริญญาตรี)

  บทคัดย่องานวิจัยดนตรีไทย
                                                         


  บทคัดย่องานวิจัยดนตรีไทย (ภาคตะวันออก)
                                                         


  บทคัดย่องานวิจัยดนตรีสากล
                                                         


  บทคัดย่องานวิจัยนาฏศิลป์
                                                         


  บทคัดย่องานวิจัยการแสดง
                                                  
       คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807

©Copyright by mupabuu.net | Webmaster : mupaburapha@gmail.com